- - - - - - -
Ορθογραφίας πρωτοτύπου διατηρουμένης,
μεταγραφή εις μονοτονικόν.
Μεταγραφέως προσθήκαι εντός [( )].
Ο του μεταγραφέως κόκκινος χρωματισμός
να εκληφθεί ως υπογράμμιση.
- - - - - - -


«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ 
ΤΟΙΣ "ΚΑΙΡΟΙΣ"

ΥΠΟ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Κ. ΝΑΓΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ
1901


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ανθρώπινον γένος ακολουθεί τροχιάν, ης αι γραμμαί επεκτείνονται εις το άπειρον και άπειρος η τροχιά αυτού καθίσταται.

Ο τοιούτος ορισμός της τροχιάς του ανθρωπίνου γένους και κατ' ακολουθίαν του ατόμου καταδεικνύει εις τον φιλοσοφούντα οτι έργον αυτού είνε η μελέτη των νόμων της φύσεως και η εντεύθεν δημιουργία νόμων ηθικών, δι' ων αι τροχιαί των άλλων ανθρώπων θα κανονίζωνται.

Τα πράγματα μελετώμενα υπό τον τιούτον ορισμόν δίδουσι τω φιλοσόφω την αρχήν της δράσεως αυτού και κανονίζουσι την πορείαν αυτού και εν συνειδήσει ούτος βαδίζει ακολουθών την υπό των νόμων της φύσεως δημιουργηθείσαν τροχιάν του.

Ο τοιούτος ορισμός εξαναγκάζει ημάς να είπωμεν ελευθερώτερον οτι ο άνθρωπος πρώτον καθήκον έχει να απαλλάξη εαυτόν πάσης επιρροής, δημιουργηθείσης εκ των προλήψεων και δεισιδαιμονιών, και ελευθέρως αγάγη εαυτόν εις την σφαίραν του μελετητού. Μόνον υπό τον τοιούτον όρον θα δυνηθή ακόπως να ακολουθήση ημάς εις τας εκτεθείσας θεωρίας εν ταις κατωτέρω δημοσιεύσεσιν, αι οποίαι περιλήψεις είναι συστήματος φιλοσοφικού και προφαίνουσι την φοραν πάντων των όντων εν τε τη προόδω και αναγεννήσει αυτών.

Τας κατωτέρω εκτεθειμένας θεωρίας εδημοσιεύσαμεν εν τη εφημερίδι τοις «Καιροίς» με την πεποίθησιν οτι θίγοντες κατά τοιούτον τρόπον τας εν τω παντί υπαρχούσας δυνάμεις θα εξαναγκάσωμέν τινας των νεωτέρων φιλοσόφων να εγκύψωσιν εις την μελέτην των δυνάμεων της ψυχής και εκείθεν διαγνώσωσι τας λειτουργίας αυτής δημιουργούντες σύστημα, δι' ου θα καθολικευθή η μελέτη των νόμων του πνεύματος και εντεύθεν απαλλαγή το ανθρώπινον πνεύμα θλιβεράς καταστάσεως, την οποίαν δυστυχώς, καίτοι βλέπομεν, όμως δεν ενν[(o)]ούμεν.

Η σπουδή των ημετέρων άρθρων είναι εξ εκείνων, αίτινες άγουσι το πνεύμα του ανθρώπου εις την καθολικήν ευδαιμονίαν και δεν απαιτούσι πολλάς περί τούτων ασχολίας, διότι αύται καταδεικνύουσιν εκ πρώτης όψεως οτι ο άνθρωπος έχει ανάγκην γνώσεων και οτι αι γνώσεις αύται ευρίσκονται εν αυτώ και αρκεί η επιθυμία προς την πρόοδον να τας εκδηλώση.

Τας τροχιάς της περιφερείας του ανθρωπίνου πνεύματος κανονίζουσιν οι φυσικοί και πνευματικοί νόμοι · αλλ', ίνα αύται διανύωνται ταχέως υπό του ανθρώπου, έδει ο άνθρωπος να θέτη εις κίνησιν τα στοιχεία εκείνα, άτινα τω παρεχωρήθησαν, όπως διακριθή ως λογικόν ον, και ταύτα συνίστανται εις τας αισθήσεις του, τας οποίας αφήνει πάντοτε αδρανείς κολακευόμενος εν τη μέθη εφημέρων πραγμάτων και εις την απόκτησιν ευτελών πραγμάτων.

Ο βίος του ανθρώπου δέον [(είναι)] να ποικίλληται εξ όλων των αντικειμένων, άτινα χορηγεί η φύσις, και να απολαύη, όσα δι' αυτόν εποίησεν ο Θεός · αλλ' όταν ταύτα απολαύη άνευ ειδικής γνώσεως, τότε αποβάλλει αφ' εαυτού τον χαρακτηρισμόν του λογικού όντος και ασυνειδήτως φέρεται τήδε κακείσε υπό των παθών αυτού περιορίζων ούτω την δράσιν του εν τη αυτή πάντοτε τροχιά και διαιωνίζεται εν τη φθορά μη δυνάμενος να έλθη εις την αθανασίαν, εν η τα πάντα ευρίσκονται εν τη τροχιά των και τα πάντα υπηρετούσιν αυτόν ως απόλυτον βασιλέα.

Απτόμεθα ζητημάτων, τα οποία, αν επετρέπετο ημίν να αναλύσωμεν, τη αληθεία θα κατεδεικνύετο το γελοίον περιβάλλον την ανθρωπότητα και θα έχανεν αύτη πάσαν περί αυτής ιδέαν · και επειδή τούτο θα συνετέλει εις την σύγχυσιν αυτής, δια τούτο σιωπώμεν.

Κόσμοι διεσπαρμένοι εν τοις σώμασιν αυτού του πλανητικού ημών συστήματος ποιούσι σημεία προς ημάς, αλλά ημείς καθεύδομεν.

Έτεροι κόσμοι ευρισκόμενοι εν πλησιεστέρα ζώνη και όντες διηνεκώς εν επικοινωνία μεθ' ημών δίδον[(τ)]ες χιλιάκις την ώραν σημεία, όπως τους αντιληφθώμεν, και εξαντλούντες όλα τα μέσα, ίνα εξεγείρωσιν ημάς ληθαργικού ύπνου, δεν τους βλέπομεν, καίτοι τους αισθανόμεθα, καίτοι ομιλούμεν μετ' αυτών.

Τουναντίον διαστρέφομεν τας αληθείας και ζητούμεν να δίδωμεν εξηγήσεις αλλοίας.

Eν τη προκειμένη εισαγωγή ημών του μικρού τούτου τεύχους δεν δυνάμεθα να εκθέσωμεν πλειότερα και αφήνομεν τον αναγνώστην να εύρη τα σημεία της δράσεως αυτού ως ανθρώπου υποσχόμενοι οτι εν ευθέτω χρόνω και των μέσων παρεχομένων εκ της εργασίας ημών θα δυνηθώμεν να τον αγάγωμεν εις τας σφαίρας, εξ ων τα προκείμενα ηντλήσαμεν, επεξηγούντες εκείνα, άπερ μόνον θίγομεν.

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΝΑΓΟΣ
 

[...]

δια την μεταγραφήν,
Παλιγγίνης Ελευθέριος - HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩


(Υ.Γ.: παρακαλούνται οι αντιγραφείς 
να παραπέμπουν στην σελίδα 
που βρίσκουν κάθε κείμενο
διότι γίνονται ανανεώσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: