ΑΘΑΝΑΣΙ'ΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙ'ΤΟΥ

ΩΓΥΓΙ'Α

Η'
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ'Α

[(Yπό Κατασκευήν !!!)]

[(Σημείωση διευκρινιστική:
στην παρούσα μονοτονική μεταγραφή

της ''ΩΓΥΓΙΑΣ''
του Αθανασίου Σταγειρίτου,

διατηρούνται:
α'. η ορθογραφία του πρωτοτύπου,
εκτός του ϛ (στίγματος) 

που αντικαθίσταται απο την ακολουθία σ και τ,
καθώς και
β'. ο του πρωτοτύπου τονισμός των κεφαλαίων.
Εντός [( )]
και στην παρούσα χλωρή απόχρωση,
βρίσκονται σημαντικότατες διευκρινιστικές προσθήκες,
σημειώσεις, συμπεράσματα και διορθώσεις.
Παλιγγίνης Ελευθέριος - ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ)]Περιέχουσα των Αρχαιοτάτων Εθνών, ή των δύο Πρώτων Αιώνων του Αδήλου και Ηρωϊκού, την Ιστορίαν, τας Κοσμογονίας, Θεογονίας, την αρχήν και πρόοδον της Ειδωλολατρείας, και πάσης Κτιστολατρείας, τας Ιεροπραξίας, Ιεροσκοπίας, Μυθολογίαν πληρεστάτην των Θεών και Ηρώων κατά γενεαλογίαν, σαφηνιζομένην δια της Ιστορίας και Αλληγορίας, τας Τελετάς, τους Αγώνας, τα Μαντεία, και πάντα τα συμβεβηκότα και Έθιμα, προς γνώσιν της Αρχαιολογίας, και κατάληψιν των Ποιητών και Συγγραφέων, συνταχθείσ
α


[(Eν έτει 1815)]

ΥΠΟ'

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙ'ΤΟΥ.

Καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εν τη εν Βιέννη της
Αυστρίας Καισαροβασιλική Ακαδημία των
Ανατολικών γλωσσών.

- - -
ΤΟ'ΜΟΣ ΠΡΩ'ΤΟΣ.
- - - - - - - -
- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
ΜΕ'ΡΟΣ Α'.
BI'ΒΛΟΣ Α'.
ή
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙ'Α.
Περί της των διαφόρων εθνών Κοσμογονίας και Θεογονίας.
- - -
 
- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
BI'ΒΛΟΣ Β'.
ή
ΙΕΡΟΠΡΑΞΙ'Α.
- - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Π ε ρ ί Β ω μ ώ ν.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Π ε ρ ί Ν α ώ ν.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Περί του Ναού του Βήλου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Περί του Ναού του Ηφαίστου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ'. Περί του Ναού της Αρτέμιδος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η'. Περί του Ναού του Ολυμπίου Διός.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. Περί των αφιερωμάτων του Ναού τούτου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'. Περί Θησαυρών του Ναού τούτου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'. Περί του εν Δελφοίς Ναού του Απόλλωνος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΒ'. Περί του Πανθέου της Ρώμης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΓ'. Περί Ηρώων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΔ'. Περί Τεμενών.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΕ'. Περί Αλσών Ιερών.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΣΤ' Περί Ασύλων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΖ' Περί Ιερέων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΗ' Περί των Οργάνων της Θυσίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΘ'. Περί Θυσιών.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Κ'. Περί προσευχής και Ικεσίας των Ελλήνων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΚΑ'. Περί Όρκου.


- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
BI'ΒΛΟΣ Γ'.
ή
ΙΕΡΟΣΚΟΠΙ'Α.
Περί Μαντικής.
- - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'. Εισαγωγή.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β'. Περί Θεομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Περί της Ονειρομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Περί της Ιερομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε' Περί της Οιωνοσκοπίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΣΤ' Περί της Κληρομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ' Περί τινων άλλων Μαντειών.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η' Περί Μαγείας.

- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
BI'ΒΛΟΣ Δ'.
ή
ΜΥΘΟΠΟΙΙ'Α.
Περί Μύθων.
- - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'. Περί διαιρέσεως των Μύθων.
KEΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β'. Πως επλάσθησαν οι Μύθοι.
KEΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Περί Μεταμορφώσεων.

- - -
Ω Γ Υ Γ Ι' Α Σ
M E Ρ Ο Σ Β'.
B I' Β Λ Ο Σ Α'.
ή
Ο Υ Ρ Α Ν Ι' Α
Περί των Αρχεγόνων Θεών των Απογόνων του Ουρανού και της Γης και Ουρανιώνων καλουμένων.
- - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'. Περί του Ουρανού.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β'. Περί των Εκατογχείρων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Περί των Κυκλώπων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Περί του Πολυφήμου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Περί των Τιτάνων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Περί των λοιπών Τιτάνων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ'. Περί του Κοίου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. Περί της Λητούς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ I'. Περί του Υπερίονος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ IΑ'. Περί της Βασιλείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ IΒ'. Περί της Ηούς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ IΓ'. Περί του Ηλίου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ IΔ'. Περί του Φαέθοντος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ IΕ'. Περί των Ηλιάδων, Υιών του Ηλίου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ IΣΤ'. Περί των Ηλιάδων, Θυγατέρων του Ηλίου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΖ'. Περί της Σελήνης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΗ'. Περί του Κρίου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΘ'. Περί του Αστραίου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Κ'. Περί της Αστραίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΚΑ'. Περί του Πάλλαντος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΚΒ' Περί του Πέρσου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Λ' Περί του Εσπέρου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΛΑ' Περί των Εσπερίδων.
KEΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΛΒ' Περί της Θέμιδος.
KEΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΛΓ' Περί των Γιγάντων.
KEΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΛΔ' Περί του Τυφώνος.


- - -
Β Ι' Β Λ Ο Σ Β'
ή
Ο Λ Υ Μ Π Ι' Α.

Περί των Ολυμπίων Θεών.

- - -
Τ Μ Η' Μ Α Α'
Εισαγωγή εις τας εξής Βίβλους.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β'. Περί τέκνων των Θεών.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Περιγραφή του Ολύμπου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Περί της Αμβροσίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Περί του Νέκταρος.

T Μ Η Μ Α Β'.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'. Περί του Διός.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Περί του Ηφαίστου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Περί της Αθηνάς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Περί του Άρεως.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Περί της Αφροδίτης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. Περί της Αρτέμιδος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'. Περί του Απόλλωνος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'. Περί του Ερμού.

Τ Μ Η' Μ Α Γ'
Περί τινων άλλων Θεών, Ουρανίων μεν, εκτός δε της Εκκλησίας, και Βουλής των Ολυμπίων.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'. Περί της Ειλειθυίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ B'. Περί της Ήβης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. β'. [(β' Μούσα)] Περί της Ευτέρπης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΣΤ'. γ'. [(γ' Μούσα)] Περί της Θε[(α)]λείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ'. δ'. [(δ' Μούσα)] Περί της Μελπομένης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η'. ε'. [(ε' Μούσα)] Περί της Τερψιχόρης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. στ'. [(στ' Μούσα)] Περί της Ερατούς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'. ζ'. [(ζ' Μούσα)] Περί της Πολυμνίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'. η'. [(η' Μούσα)] Περί της Ουρανίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΒ'. θ'. [(θ' Μούσα)] Περί της Καλλιόπης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΓ'. Περί της Ενυούς.
 

- - -
Β Ι' Β Λ Ο Σ Γ'
ή
Χ Θ Ο Ν Ι' Α.

- - - 
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Περί της Εστίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Περί της Δήμητρος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ'. Περί του Τριπτολέμου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η'. Περί του Πριάπου.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. Περί του Πανός.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'. Περί της Αιγός.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'. Περί του Αιγίπανος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΔ'. Περί του Ερμαφροδίτου.

Τέλος του Πρώτου Τόμου
 

- - -
Για την μεταγραφή
και τον σχολιασμό,
Παλιγγίνης Ελευθέριος - HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z )))IΦI((( S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z
)))IΦI((( S☿✩

(Υ.Γ.: παρακαλούνται οι αντιγραφείς 
να παραπέμπουν στην σελίδα 
που βρίσκουν κάθε κείμενο
διότι γίνονται ανανεώσεις)

2 σχόλια:

  1. ευχαριστούμε πολύ. ευχόμαστε να συνεχίσεις. και...κουράγιο. αξίζει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. πολύ καλή η προσπάθειά σου και αρκετά χρονοβόρα.
    σ' ευχαριστώ.
    γιώτα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: