[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'.
Θεογονία Κατά Παγχαίους, ή Κατ'
Ευήμερον.


α'. Κατά τον Αραβικόν ωκεανόν ήτον τινές νήσοι, και μία τούτων η μεγαλητέρα ωνομάζετο Παγχαία. Επί της βασιλείας δε του Κασσάνδρου, ο Ευήμερος ο οποίος έγραψε την Ιεράν αναγραφήν, (*) φίλος ων του βασιλέως Κασσάνδρου, επέμπετο εις μεγάλας και μακρινάς αποδημίας, δια βασιλικάς υποθέσεις, και εξέπεσε ποτέ προς τον ρηθέντα ωκεανόν, και ήλθεν εις την Παγχαίαν νήσον, ένθα είδεν οικοδομάς και ναούς αρχαιοτάτους, μεγαλοπρεπείς, και τους εγκατοίκους ευσεβείς και προθύμους εις την λατρείαν των Θεών, τους οποίους ετίμων με θυσίας μεγαλοπρεπείς και αφιερώματα χρυσά και αργυρά, και άλλα τοιαύτα αξιόλογα, [...]

[(Tέλος Κεφαλαίου Ε')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: