[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'.
Κοσμογονία Χαλδαίων.

α'. Την ιϛορίαν των Χαλδαίων έγραψαν τέσσαρες ιϛορικοί. Ο Βηρωσσός, Αβυδινός, Απολλόδωρος και Αλέξανδρος ο πολυΐϛωρ · εχάθησαν όμως όλα τα συγγράμματα αυτών, και μόνον ο Ιώσηπος, Ευσέβιος και Σύγγελος εφύλαξαν τινά αποσπασμάτια, και εκεί ευρίσκεται η Κοσμογονία και Θεογονία των Χαλδαίων και άλλων τινών εθνών, κατά την εξής διήγησιν του Βηρωσσού.

β'. Εξήλθε ποτέ εκ της ερυθράς Θαλάσσης άνθρωπός τις τερατώδης, και εφάνη πλησίον της Βαβυλώνος, έχων δύω κεφαλάς, ανθρώπου και ιχθύος, πόδας ανθρώπου, και ουράν ιχθύος, και ωνομάζετο Ωαννής
· ωνόμαζον δε αυτόν και ζώον άφρενον · άλλοι όμως διορθώνουσι το άφρενον εις άρρενον. Εκάθητο λοιπόν όλην την ημέραν έξω νηϛικός, και εδίδασκε τους ανθρώπους τα γράμματα, την γεωμετρίαν, τας τέχνας, και άλλα όσα αφορώσιν εις εξημέρωσιν των ανθρώπων · πως να κτίζωσιν οίκους, ναούς και πόλεις · πως να καλλιεργώσι την γην, να σπείρωσι και να συνάζωσι τους καρπούς · το δε εσπέρας έμβαινεν εις την Θάλασσαν, και το πρωί εξήρχετο πάλιν · και ούτω διατρίψας εκεί μερικόν καιρόν, έφυγεν. Αφήκε δε τινά συγγράμματα εις τα οποία είχε γεγραμμένην την διδασκαλίαν αυτού και την εξής Κοσμογονίαν.

γ'. Πρώτον ήτον μόνον σκότος και ύδωρ, εις τα οποία εμπεριείχοντο ζώα τερατώδη
· οι μεν άνθρωποι είχον δύο πτερά, άλλοι τέσσαρα και δύω κεφαλάς ανδρός και γυναικός, και φύσιν ανδρόγυνον · άλλοι δε είχον κέρατα και πόδας Αιγός, ως οι Σάτυροι, και άλλοι το μισόν σώμα ανθρώπου και το μισόν ίππου, ως οι Ιπποκένταυροι, και άλλοι κεφαλήν ανθρώπου και σώμα ταύρου · οι δε σκύλλοι είχον τέσσαρας ουράς, και τα όπισθεν ως οι ιχθύ[(ε)]ς · και τέλος, όλα τα ζώα είχον τοιαύτην ασχημάτιϛον και τερατώδη μορφήν, ως φαίνονται εζωγραφισμένα εις τον ναόν του Βήλου. Φαίνεται οτι τα εζωγράφισαν ύϛερον κατά την περιγραφήν εκείνου. Ο δε Θεός Βήλος διαχωρίσας ύϛερον το σκότος, εσχημάτισε τον Ουρανόν και την Γην · έπειτα εξωλόθρευσεν όλα εκείνα τα τερατώδη ζώα, τα οποία δεν εδύναντο να υποφέρωσι την λάμψιν του Ηλίου · βλέπων δε ύϛερον τον κόσμον έρημον, είπε προς άλλον τινά Θεόν, να κόψη την κεφαλήν αυτού του Βήλου, και να μίξη το αίμα με γην, και εκ της μίξεως εκείνης να πλάση τους ανθρώπους και τα λοιπά. Τούτων δε γενομένων, έπλασεν ύϛερον και τα άϛρα και πάντα τα λοιπά. Ο αυτός δε συγγραφεύς αναφέρει και άλλην γνώμην περί της Κοσμογονίας ταύτης · οτι μία γυνή Ομόρκα ονομαζομένη φοινικιϛί · ελληνιϛί δε Θάλασσα ερμηνευομένη, ήτον η αρχή του παντός · και αυτήν διαιρέσας εις δύο μέρη ο Βήλος, εσχημάτισε τον Ουρανόν και την Γην. Και αύτη είναι η Κοσμογονία των Χαλδαίων, ήτις έχει μεν αλληγορίαν φυσικήν, πλην κακόπλαϛον. Θεογονίαν δε δεν αναφέρει, επειδή υποθέτει τους Θεούς ως προτέρους της διακοσμήσεως, και τρόπον τινά ανάρχους · διότι δεν αναφέρει την αρχήν αυτών.

δ'. Μετά δε τον Ωαννήν εξήλθον και άλλοι πέντε τοιούτοι εκ της Θαλάσσης, και εδίδαξαν τα επίλοιπα, όσα δεν εδίδαξεν εκείνος. Το δε Ωαννήν, παράγουσι τινές εκ του συριακού ωνέδω, το οποίον σημαίνει περιηγητήν. Αναφέρουσι δε και κατακλυσμόν τινά, ος τις συνέβη μετά τας πρώτας δέκα γενεάς αυτών
· και μέτρα των χρόνων είχον τρία · τους Σάρους λεγομένους, οι οποίοι περιείχον έκαϛος ανά τρεις χιλιάδας και εξακοσίους χρόνους · τους Νείρους, ανά εξακοσίους χρόνους, και τους Σώσους ανά εξήκοντα. Αριθμούσι δε την διάρκειαν των βασιλέων με τους Σάρους, κατά γενεάς · και επειδή ο αριθμός γίνεται απίϛευτος, νομίζουσι τινές τον χρόνον εκείνον μίαν ημέραν · όμως και ούτω[(ς)], πάλιν γίνεται πολύς ο αριθμός.

Κατ' Αφρικανόν. Κατ' Αβυδινόν Κατ' Απολλόδωρον

1 Άλωρος. Σαρ. 10 Άλωρος .... 10 Άλωρος .... 10
2 Αλάσπαρος . 3 Αλαπαρός... 3 Αλάπαρος .. -
3 Αμηλών .. 13 Αμίλλαρος.. 13 Αμηλών .... -
4 Αμενών .. 12 Αμμενών ... 12 Αμένων .... -
5 Μάλαρος.. 18 Μεγάλανος.. 18 Μεγάλαρος.. 18
6 Δάωρος... 29 Δαώς...... 20 Δάωνος.... 10
7 Ευεδώραχος 18 Αεδώρεσχος. - Αεδώραχος.. 18
8 Άμφις... 10 Ανώδαφος.. - Αμέμψινος.. 18
9 Οτιάρτης.. 8 - - - - - - - -
10 Σισούθρος. 18 Σισούθρος.. - - - - -

Όλοι δε αριθμούσι δέκα Βασιλείς, οίον, δέκα γενεάς, και εκατόν είκοσι Σάρους την διάρκειαν των δέκα
· τα ονόματα όμως τούτων γράφουσι διαφόρως. Βασιλεύοντος δε του Αμένωνος εφάνη ο Ωαννής, και επί Αμιλλάρου εφάνη άλλος τοιούτος · επί δε του Δαώ εφάνησαν άλλοι τέσσαρες και εδίδαξαν περιϛατικώτερον την διδασκαλίαν του Ωαννού · ωνομάζοντο δε ούτοι κοινώς μεν Αννήδοτοι, ιδιαιτέρως δε, Ωαννής, Ωδάκων, Ευέδωκος, Ενεύγαμος, Ενάβουλος και Ανήμεντος · γράφουσι δε και ταύτα τα ονόματα διαφόρως · ως και αυτόν τον Αβυδινόν · πότε Αβίδινον, πότε Αβιδήνον και πότε Αβύδιδον · ομοίως και τον Ξισούθρον, Ξίσουθρον, Σίσουθρον, και Σείσουθρον.

ε'. Βασιλεύοντος λοιπόν του Σισούθρου, εφάνη ο Κρόνος εις τον ύπνον αυτού, κατά τον δέκατον όγδοον Σάρον, και είπεν οτι την δεκάτην πέμ[(π)]την του μηνός Δαισίου μέλλη να συμβή κατακλυσμός
· και δια τούτο αυτός πρέπει να κατασκευάση πλοίον, και να κλεισθή εις αυτό, αυτός και όλοι οι συγγενείς και φίλοι αυτού, και να λάβη και απο όλων των ζώων και πετηνών. Πρότερον όμως να γράψη εις ιϛορίαν την αρχήν και το τέλος όλων των πραγμάτων, και να κρύψη αυτήν εις την γην εν τη πόλει του Ηλίου την ονομαζομένην Σιππάραν. Έγραψε λοιπόν την ιϛορίαν, κατεσκεύασε και πλοίον πέντε ϛάδια το μήκος και δύο το πλάτος και εκλείσθη εις αυτό, και ούτω συνέβη ο κατακλυσμός. Μετά δε τινάς ημέρας αφήκε μερικά όρνεα έξω, να δοκιμάση εάν έπαυσεν ο Κατακλυσμός · επέϛρεψαν όμως τα όρνεα ευθύς. Μετά δε τινας ημέρας αφήκεν άλλα, τα οποία επέϛρεψαν με πηλόν εις τους πόδας · έϛειλε και τρίτον, τα οποία δεν επέϛρεψαν, και τότε εν[(ν)]όησεν οτι έπαυσεν ο κατακλυσμός. Και ανοίξας την θύραν του πλοίου, είδεν οτι εκάθησεν επί τινος υψηλού όρους. Εξήλθε λοιπόν πρώτον αυτός, η γυνή, η θυγάτηρ και ο ναύκληρος αυτού, και προσευχήθησαν πρώτον εις την Γην, έπειτα κτίσαντες βωμόν εθυσίασαν εις τους Θεούς · και μετά ταύτα έγιναν άφαντοι. Οι μείναντες δε εις το πλοίον εξήλθον και εζήτουν αυτούς, μη ιξεύροντες τι έγιναν. Και τότε ήκουσαν φωνήν λέγουσαν, ο Σισούθρος και οι μετ' αυτού ανέβησαν εις τον Ουρανόν και έγιναν Θεοί, δια την ευσέβειαν και δικαιοσύνην αυτών · και οτι πρέπει να είναι και αυτοί ευσεβείς και δίκαιοι, και να εύρωσι πρώτον τα υπομνήματα τα οποία έκρυψεν εκείνος εις την Σιππάραν, έπειτα να επιϛρέψωσιν εις την Βαβυλώνα · και ούτως επιϛρέψαντες ανέκτισαν την Βαβυλώνα και άλλας τινάς πόλεις.

ϛ'. Ούτος ο Κατακλυσμός φαίνεται φανερά οτι ήτον ο Κατακλυσμός του Νώε. Αλλ' οι Χαλδαίοι μετήλλαξαν μερικά δια να μη γνωρίζηται ίσως, οτι έλαβον αυτόν παρά της αγίας γραφής · [(ως κλασικός "χριστιανός" ο Αθανάσιος Ϛαγειρίτης, αδυνατεί να υποθέσει οτι οι συντάκτες της εβραϊκής ''Γενέσεως'' είναι εκείνοι που έχουν πάρει πληροφορίες απο παλαιότερα κείμενα)] παρομοίαν περιγραφήν ευρήσομεν και εις τον κατακλυσμόν του Δευκαλίωνος. Και αύτη είναι η Κοσμογονία των Χαλδαίων κατά τους ρηθέντας ιϛορικούς.

[(Tέλος Κεφαλαίου Α')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: