[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΚΘ'.
Περί των Υάδων.

Αι Υάδες ήσαν θυγατέρες του Άτλαντος και της Πλειόνης, ως είρηται [(συσχετισμός με Πλειάδες)]. Άλλοι δε λέγουσιν αυτάς θυγατέρας του Ωκεανού · και άλλοι, του Ύαντος υιού του Άτλαντος και της Βοιωτίας · άλλοι δε, του Άτλαντος και της Ύας θυγατρός του Ωκεανού. Ομοίως λέγουσι και τον αριθμόν αυτών και τα ονόματα διάφορα των ειρημένων. Διότι τινές μεν λέγουσιν αυτάς πέντε · Αρσινόην, Αμβροσίαν, Βρομίαν, Κισηΐδα και Κορωνίδα. Άλλοι δε εξ. Κισηΐδα, Νύσαν, Ερατώ, Ερίφειαν, Βρομίαν και Πολύϋμνον, ή Πολυϋμνώ · αναφέρουσι δε και άλλην τινα Φαιώ αντί άλλης. Άλλοι δε επτά. Αμβροσίαν, Ευδώραν, Φησύλαν, Κορωνίδα, Πολυξώ, Διώνην, και Θυένην. Άλλοι δε πάλιν πέντε μόνον · Πυθώ, Συνεχώ, Βακχώ, Καρδίαν και Νυσηΐδα. Άλλοι δε, Αμβροσίαν, Διώνην, Αισύλην και Πολυξώ.

Κατά μεν τινας, αι Υάδες ήσαν Νύμφαι [(άλλωστε κάποια απο τα ονόματά τους είναι και στο "Περί Νυμφών" Κεφάλαιο)] και ανέθρεψαν τον Δία · κατ' άλλους δε, τον Διόνυσον εις την Νύσαν πόλιν της Αραβίας. Και δια τούτο κατηϛήρισεν αυτάς ο Ζευς · κατ' άλλους δε, απέκτησαν την τιμήν ταύτην, επειδή έφερον τον Διόνυσον εις τας Θήβας, και παρέδωκαν αυτόν εις την Ινώ δια τον φόβον της Ήρας. Κατ' άλλους δε, αυταί εφιλίωσαν αυτόν με την Ήραν, και διέτριβον εις την νήσον Νάξον, και εκείθεν εδίωξεν αυτάς ο Λυκούργος, ο καταπολεμήσας τον Διόνυσον, και κατέφυγον εις την Θέτιν, όπου κατέφυγε και ο Διόνυσος. Εκείνοι δε, οίτινες λέγουσιν αυτάς θυγατέρας του Άτλαντος και της Πλειόνης, λέγουσιν άλλως · οτι αφ' ου εφονεύθη ο αδελφός αυτών Ύας, ως είρηται, ελυπήθησαν και έκλαυσαν τόσον, ώϛε απέθανον κλαίουσαι όθεν κατηϛέρισεν αυτάς ο Ζευς, δια την υπερβολικήν Φιλαδελφείαν, και τας έβαλεν προς την κεφαλήν του Ταύρου, πλησίων των αδελφών αυτών Πλειάδων. Αι δε τροφοί του Διονύσου ωνομάζοντο και Νύμφαι Δωδωνίδες, και έφθασαν εις έσχατον γήρας · αλλ' η Μήδεια ανανέωσεν αυτάς πάλιν.


[(Tέλος Κεφαλαίου ΚΘ')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: