[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΚΓ'.
Περί του Ιαπετού.

Ο Ιαπετός ήτον υιός του Ουρανού και της Γης, και εις των Τιτάνων. Κατ' άλλους δε, υιός του Ταρτάρου και της Γης, και εις των Γιγάντων · έλαβε δε γυναίκα την Ασώπην, ή την Κλυμένην, ή κατ' άλλους την Ασίαν θυγατέρα του Ωκεανού, ή την Θέμιν την αδελφήν αυτού, και εγέννησε τον Προμηθέα, Επιμηθέα, Άτλαντα και Μενοίτιον, τον οποίον εκεραύνωσεν ο Ζευς εις την Τιτανομαχίαν. Ο Ιαπετός λέγουσιν, οτι κατοίκησεν εις την Θεσσαλίαν, και εγένετο ισχυρός · πλην ηγάπα την ήσυχον ζωήν, και δια τούτο ευφημίσθη μόνον δια τους υιούς αυτού, και ουχί δια τινα ίδια προτερήματα, ή έργα αξιόλογα. Οι Έλληνες όμως ενόμιζον, οτι ούτος ο άνθρωπος ήτον ο πρώτος της Ελλάδος, και ο Αρχαιότατος, εξ ου κατάγεται το Ελληνικόν γένος · επειδή δεν εγνώριζον άλλον αρχαιότερον αυτού, ούτε κατά παράδοσιν, ούτε καθ' ιϛορίαν. Όθεν ωνόμαζον Ιαπετούς, παροιμιωδώς, τους ξαναμωραμένους γέροντας, και πάνυ γεγηρακότας · δια τούτο και ο Ζευς λέγει παρά τω Λουκιανώ, τον Έρωτα αρχαιότερον του Ιαπετού.

Τινές δε των νεωτέρων λέγουσιν, οτι ούτος ο Ιαπετός ήτον ο υιός του Νώε [(Ιάφεθ)], συμπεραίνοντες εκ της συνωνυμίας
· αλλ' άλλοι αναιρούντες την γνώμην ταύτην υπολαμβάνουσιν, οτι ο υιός του Ουρανού Ιαπετός έζη επτά, ή οκτώ αιώνας μετά τον Κατακλυσμόν του Νώε. Άλλοι δε λαβόντες τούτο, λέγουσιν, οτι ειναι πιθανόν · επειδή οι τότε άνθρωποι έζων οκτώ και εννέα αιώνας · ημείς όμως αφήνομεν τα τοιαύτα ασυμβίβαϛα, και λαβήν χρονικήν μη έχοντα. Είχε δε και άλλας γυναίκας ή παλλακίδας ο Ιαπετός, εξ ων ήτον και η Θόρναξ, απο της οποίας ωνομάσθη το όρος της Αργολίδος Θόρναξ, ένθα εξηπάτησεν ο Ζευς την Ήραν. Εκ ταύτης δε εγέννησε τον Βουφάγον, τον οποίον εφόνευσεν η Άρτεμις εις το όρος της Αρκαδίας Φολόην ωνομαζόμενον, επειδή εβίαζεν αυτήν εις πράξιν εναντίαν της σωφροσύνης αυτής. Και απ' αυτού ωνομάσθη ο ποταμός της Αρκαδίας Βουφάγος · είχε δε και μίαν θυγατέρα Αγχιάλην καλουμένην, απο της οποίας ωνομάσθη η πόλις της Κιλικίας Αγχιάλη, και ο ποταμός Αγχιαλεύς · η δε Αγχιάλη εγέννησεν υιόν Κύδνον ονομαζόμενον, αφ' ου ωνομάσθη ο ποταμός της Ταρσούς Κύδνος, εις τον οποίον ελούσθη ο μέγας Αλέξανδρος. Τινές δε λέγουσι και τον Έσπερον υιόν αυτού. Άλλοι δε λέγουσιν, οτι είχεν εικοσιπέντε τέκνα ο Ιαπετός · πλην γνωρίζονται μόνον τα ρηθέντα.

[(Tέλος Κεφαλαίου ΚΓ')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: