[(Αθανασίου Ϛαγειρίτου
«ΩΓΥΓΙΑ»)]

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η'.
Περί της Αϛερίας.

Η Αϛερία η θυγάτηρ του Κοίου και της Φοίβης, ήτον νέα ωραιοτάτη · όθεν αγαπήσας αυτήν ο Ζευς κατεδίωκεν · αυτή δε φεύγουσα την καταισχύνην μετεβλήθη εις Όρτυγα [(ορτύκι)] και έπεσεν εις την Θάλασσαν, και εξ αυτής έγινεν η νήσος Ορτυγία, η οποία επωνομάσθη ύϛερον Δήλος. Κατ' άλλους δε, αυτή παρεκάλεσε τους Θεούς και την μετεμόρφωσαν εις το όρνεον εκείνο, εις αποφυγήν της ατιμίας · και ούτως έφευγεν ιπταμένη δια της Θαλάσσης. Ο δε Ζευς μη δυνάμενος να την φθάση, ηγανάκτησε και μετεμόρφωσεν αυτήν εις πέτραν · και ούτως έπεσεν εις την Θάλασσαν και περιεφέρετο ως ύφαλος υπό τα ύδατα, έως ου ο Ζευς έκαμεν αυτήν νήσον, δια την παρακάλεσιν της Λητούς, και την αφιέρωσεν εις τον Ποσειδώνα και εις την Δωρίδα.

Άλλοι δε λέγουσιν, οτι εξηπάτησεν αυτήν ο Ζευς μεταμορφωθείς εις Αετόν, και εγέννησε τον Ηρακλέα της Φοινίκης
· έπειτα δε μισήσας αυτήν, την εδίωκεν · και τότε ανεχώρησεν εις την νήσον Ορτυγίαν, δια να αποφύγη την οργήν αυτού. Κατ' άλλους δε εβαρέθη πλέον αυτήν και την έδωκε γυναίκα εις τον Πέρσην υιόν του Κρίου, ος τις εγέννησεν εξ αυτής την Εκάτην.

[(Tέλος Κεφαλαίου Η')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: