Αθανασίου Ϛαγειρίτου
ΩΓΥΓΙΑ

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'.
Περί της Δαιμογοργόνος.

Η Δαιμογοργών ήτον Θεά της Γης, και η αρχή των όντων, η οποία εσχημάτισε τον τριπλούν κόσμον, τον Ουρανόν, την Γην, και την Θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτοίς · και ούτως ήτον και μήτηρ πάντων των Θεών, και αυτή άναρχος. Επειδή ούσα γραία πιναρά, και δυσειδής, διέτριβεν εις τα σπλάχνα της Γης, έχουσα συντρόφους την αειδιότητα, και το χάος · δεν εδύνατο όμως να υποφέρη πλέον εκείνην την οχληράν κατοικίαν, και διατριβήν · όθεν έπλασε σφαίραν εκ του πηλού της Γης, και καθήσασα εις αυτήν εξήλθεν εις τον αιθέρα, και περικυκλώσασα την Γην, εσχημάτισε τον Ουρανόν · διαβαίνουσα δε και δια των Ακροκεραυνίων ορών (*), είδε τον εκεί καιόμενον βόρβορον · και λαβούσα μέρος του βορβόρου καιόμενον, έρριψεν αυτό εις τον Ουρανόν, και εσχημάτισε τον Ήλιον · έπειτα έδωκεν εις τον Ήλιον γυναίκα την Γην, εκ των οποίων εγεννήθη ο Τάρταρος, η Νυξ, και άλλα πολλά τέκνα, ως ο Παν, αι Μοίραι, το Έρεβος, ο Λιτίγειος, ο Πύθων, και τ. λ. Αυτή εγέννησε και την Διχόνοιαν , ότε ήτον έτι εις τα σπλάχνα της Γης, και εδοκίμαζε πόνους σφοδροτάτους, έχουσα το τέρας εκείνο εις την κοιλίαν αυτής · ευθύς δε καθώς εγεννήθη η Διχόνοια, εξήλθεν εις την Γην, και έμεινε περιφερομένη εις την επιφάνειαν αυτής.

Η Κοσμογονία αυτή, ή ο μύθος ο φυσικός, αλληγορεί την Δαιμογοργόνα εις αυτήν την Γην · όθεν ενομίσθη η Δαιμογοργών Δαίμων της Γης · δια τούτο δεν έγραψα αυτήν εις τας άλλας Κοσμογονίας, νομίζων οικειότερον ενταύθα.

Τον μύθον όμως τούτον αναφέρει μόνον ο Βουκάσιος εις την γενεαλογίαν των Θεών, και παρ' αυτού έλαβον αυτόν και άλλοι · λέγει δε οτι έλαβεν αυτόν παρά του Προναπίδου, του διδασκάλου του Ομήρου.

- - - - - - - - -
(*) Εις ταύτα τα όρη, τα οποία είναι εις την Χαωνίαν, πλησίον της Χιμαίρας, κ' λήγουσιν εις ακρωτήριον μέχρι της Θαλάσσης, γλώσσα ονομαζόμενον ήδη, έπιπτον πολλοί κεραυνοί, ή εξήρχετο πυρ
· όθεν ωνομάσθησαν ούτω.


[(Tέλος Κεφαλαίου Α')]

[(Περιεχόμενα "Ωγυγίας")]
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: