Αθανασίου Ϛαγειρίτου
ΩΓΥΓΙΑ

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β'.
Περί της Γης.

Η Γη, κατά μεν τινας ήτον, θυγάτηρ του Λιτιγείου, ή της Δαιμογοργόνος · κατά δ' άλλην γνώμην, εγεννήθη μετά το Χάος, και ήτον γυνή του Ουρανού, εκ του οποίου εγέννησε τους Εκατόγχειρας, Κύκλωπας, Τιτάνας, Τιτανίδας, τους Γίγαντας, και άλλα πολλά τέκνα εξ άλλων ανδρών · ως τον Τυφώνα εκ του Ταρτάρου, τον Φόρκυν, Θαύμαντα, Νηρέα, και άλλα εκ του Πόντου. Έλεγον δε και τέκνα αυτής και όλους τους γηγενείς, και αυτόχθονας καλουμένους, των οποίων οι γονείς ήσαν άγνωϛοι δια την αρχαιότητα, ή δι' άλλην αιτίαν. Αυτή εγέννησε και τον Διοφόρον, τον οποίον συνέλαβε παραδόξως · επειδή λέγουσιν, οτι εκάθησεν εις πέτραν θερμανθείσαν υπο του Ηλίου, και εκείθεν συνέλαβε, και εγέννησεν αυτόν, τον οποίον καλέσας ο Άρης εις μονομαχίαν, εφόνευσεν. Αλλ' οι Θεοί μετεμόρφωσαν αυτόν εις όρος. Εγέννησε δε και τον Άνακτα, ος τις εβασίλευσε πρώτος εις την Μίλητον · και τον Φλυόν, εξ ου κατάγεται ο Καύκων, ο συϛήσας τα όργια εις την Μεσσήνην · είρηται δε, οτι ηρέθισε τους Τιτάνας κατά του Ουρανού, και τα λοιπά.

Ο δε Σαγχωνιάθων, ως είρηται εκεί, λέγει αυτήν θυγατέρα του Ηλίου, ή του Υψίϛου, και γυναίκα του Ουρανού, εξ ου εγέννησε τέσσαρα τέκνα, τον Ίλον, ή Κρόνον, τον Βαίτυλον, τον Δαγώνα, και τον Άτλαντα. Και επειδή ο Ουρανός ήθελε να φονεύση τα εξ αυτής τέκνα, εφόνευσεν αυτή εκείνον, κινήσασα τον Κρόνον, και άλλους συμμάχους κατ' αυτού. Και οτι ωνομάσθη Γη δια την ωραιότητα αυτής.

Ο δε Διόδωρος δεν λέγει μεν τίνος θυγάτηρ ήτον, λέγει δε, οτι ήτον γυνή του Ουρανού, Τιταία ονομαζομένη, και εγέννησεν εξ αυτού δεκαοκτώ τέκνα, τα οποία ωνομάσθησαν απ' αυτής Τιτάνες · και την απεθέωσαν οι άνθρωποι μετά θάνατον, μετωνομάσαντες αυτήν Γην, επειδή ευηργέτησεν αυτούς πολύ · ήτον και σώφρων, και αγαθής διαθέσεως γυνή.

Άλλοι δε λέγουσιν αυτήν γυναίκα τινός των Κουρητών, εκ του οποίου εγέννησε τους Τιτάνας και τας Τιτανίδας εις την Κρήτην · οι δε Σκύθαι έλεγον αυτήν γυναίκα του Διός. Άλλοι δε ωνόμαζον αυτήν μητέρα των Θεών, και των ανθρώπων, εν[(ν)]οούντες την γην, την γεννώσαν και τρέφουσαν πάντα τα ζώα · ωνόμαζον δε αυτήν Γην, Τιτίαν, Τιθέαν, και Τιταίαν, και φαίνεται οτι τα ονόματα ήτον διαφόρων γυναικών, καθώς και άλλα τοιαύτα · έτι δε, ελάμβανον αλληγορικώς και την Ρέαν, Εϛίαν, Τηθύν, και Δήμητραν αντί της Γης · ωνόμαζον δε αυτήν διαφόρως, και τα διάφορα έθνη · επειδή μεν οι Φρύγες ωνόμαζον αυτήν Κυβέλλην, Βερεκυνθίαν, Δινδυμένην, Πεσσινουντίαν, Ιδαίαν, Μυγδονίαν, κ. τ. λ. οι δε Σύριοι, Θεάν Συρίαν · οι Ασσύριοι Ατερμάτιν, οι Αιγύπτιοι Ίσιν, οι Θράκες Βένδιν, οι Σκύθαι Απίαν, οι Ατλάντειοι Τιταίαν, οι Έλληνες Γην, και Ήραν, Ρέαν, Εϛίαν, Δήμητραν, Περσεφόνην, επιθετικώς · όθεν και απο του γη μήτηρ εσχηματίσθη το Δημήτηρ, και Δήμητρα. Ελατρεύετο λοιπόν η Γη υπό τα ονόματα ταύτα · ελατρεύετο όμως και υπό το ίδιον όνομα, Γη, και Γαία ονομαζομένη.

Λέγουσι δε οτι η Γη κατέϛησε πρώτον μαντείον εις την γην · όθεν έλεγον οτι η Γη εχρησμοδότει, προλέγουσα τα μέλλοντα προς τον Κρόνον, και Δία, περί της βασιλείας, και Τιτανομαχίας. Αυτή λοιπόν είχε πρώτον τον εν Δελφοίς μαντείον, και Πρόμαντιν την Νύμφην Δάφνην · ύϛερον δε έλαβε το μισόν ο εγγονός αυτής Ποσειδών, και έδιδον χρησμούς ιδιαιτέρως, η μεν Γη χρησμοδοτούσα τότε μόνη, ο δε Ποσειδών έχων Πρόμαντιν τον υπηρέτην αυτού Πύρκωνα · όθεν λέγει ο Μουσαίος, παρά Παυσανία, εις την Ευμολπίαν αυτού.

''Αυτίκα δε Χθονίης σφων δη πινυτόν φάτο μύθον, συν δε τε Πύρκων αμφίπολος κλυτού Εννοσιγαίου''.

Έπειτα δε έδωκεν η Γη το μέρος αυτής εις την Θέμιν, η δε Θέμις έδωκεν αυτό ύϛερον εις τον Απόλλωνα.

Εζωγράφιζον δε αυτήν, ως γυναίκα γραίαν, και πολλούς μαϛούς έχουσαν, ως τροφόν δηλονότι πάντων των εν τω γη ζώντων. Εις τας Αθήνας ευρέθη το άγαλμα αυτής πλησίον του αγάλματος του Διός, ως παρακαλούσα τον Δία να βρέξη. Σώζονται δύο ύμνοι εις αυτήν, ο μεν του Ορφέως, ο Κε', ο δε του Ομήρου, ο Κη', ένθα λέγουσιν αυτήν αμφότεροι μητέρα των Θεών και ανθρώπων, και πάντροφον. Ο Όμηρος μάλιϛα επιγράφει αυτόν, εις Γαίαν Μητέρα Πάντων.


[(Tέλος Κεφαλαίου Β')]

[(Περιεχόμενα "Ωγυγίας")]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: