Αθανασίου Ϛαγειρίτου
ΩΓΥΓΙΑ

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. α'. [(α' Mούσα)].
Περί της Κλειούς.

Η μεν Κλειώ εφεύρε την Ιϛορίαν. όθεν ωνομάσθη και Κλειώ, επειδή προξενεί κλέος εις τους πεπαιδευμένους, και συγγραφείς, και εις τους Ήρωας, διηγουμένη τας πράξεις αυτών, και φυλάττουσα αυτούς αιωνίους, εις όλας τας γενεάς των ανθρώπων. Κατά τινας δε, αυτή εύρε και την κιθάραν. Επειδή όμως ωνείδισε την Αφροδίτην δια τον έρωτα του Αδώνιδος, εκείνη οργισθείσα εξοίϛρησεν αυτήν εις τον έρωτα του Πιέρου, εξ ου εγέννησε τον Υάκινθον · κατά τινας δε, και τον Ιάλεμον, Υμέναιον, και τον Λίνον, εκ του Μάγνητος, πατρός του Πιέρου.

Εζωγράφιζον δε αυτήν νέαν, ϛέφανον εκ δάφνης εις την κεφαλήν έχουσαν, και εις μεν την δεξιάν χείρα σάλπιγγα (*), εις την αριϛεράν δε βίβλον, εν η ήτον γεγραμμένον το όνομα του Θουκυδίδου · είχε δε και κιθάραν, και πλήκτρον παρ' αυτή. Κατ' άλλους δε, εις το βιβλίον ήτον γεγραμμένον, Κ λ ε ι ώ Ι ϛ ο ρ ί α ν · ενίοτε δε εκράτει την κιθάραν, και το πλήκτρον μόνον · ενίοτε είχε και κιβώτιον παρ' αυτή, εν ω ήτον η βίβλος · εφόρει και ένδυμα με χρώματα παγωνιού, και επανωφόρεμα ερυθρόμαυρον, το οποίον είχε κράσπεδα ερυθρόλαμπρα · είχε και ενώτια, και βραχιόνια χρυσά · ενομίζετο λοιπόν Προϛάτις της ιϛορίας.

- - - - - - - - -
(*) Σαλπίζη γαρ η ιϛορία τας αρετάς, κ' ελαττώματα εκάϛου αξίου ιϛορίας.


[(Tέλος Κεφαλαίου Δ')]

[(Περιεχόμενα "Ωγυγίας")]
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: