Αθανασίου Ϛαγειρίτου
ΩΓΥΓΙΑ

- - - - - - - - -
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΒ'.
Περί του Αιγοκέρου.

Τούτον τον Αιγόκερον, τινές μεν λέγουσιν επίθετον του Πανός, τινές δε αυτόν τον Αιγίπανα, ή Πάνα, και οτι εγεννήθη εκ του Αιγίπανος και της Αιγός, και ανετράφη με τον Δία εις την Ίδην της Κρήτης, και συνεϛράτευσε με αυτόν κατά των Τιτάνων, και οτι επενόησε και κατεσκεύασε τον Κόχλον, ως σάλπιγγα, εκ τινος κοχλιαρίου της Θαλάσσης, τον οποίον μετεχειρίζοντο ως σάλπιγγα πριν κατασκευασθώσιν αι σάλπιγγες. Και ούτος ο Κόχλος ετρόμαξε τους Τιτάνας, επειδή είχεν αγρίαν και ασυνήθιϛον φωνήν. Δια τούτο λοιπόν κατηϛέρισεν αυτόν ο Ζευς, με την μητέρα αυτού Αίγα. Και επειδή έλαβε τον Κόχλον εκ της Θαλάσσης, δια τούτο έχει παράσημον ιχθύος, την ουράν δηλονότι. Κατ' άλλους δε, έχει το σημείον τούτο, επειδή μετεμορφώθη ούτως εις την Αίγυπτον.
  
[(Tέλος Κεφαλαίου ΙΒ')]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: