ΑΘΑΝΑΣΙ'ΟΥ
ϚΑΓΕΙΡΙ'ΤΟΥ

ΩΓΥΓΙ'Α

Η'
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ'Α

[(Yπό Κατασκευήν !!!)]

[(Σημείωση διευκρινιστική:
στην παρούσα μονοτονική μεταγραφή

της ''ΩΓΥΓΙΑΣ''
του Αθανασίου Σταγειρίτου,

διατηρούνται:
α'. η ορθογραφία του πρωτοτύπου,
συμπεριλαμβανομένου του ϛ (στίγματος)

στην γραφή των πεζών/μικρών χαρακτήρων
αντί της ακολουθίας σ και τ,

καθώς και
β'. ο του πρωτοτύπου τονισμός των κεφαλαίων.
Εντός [( )]
και στην παρούσα χλωρή απόχρωση,
βρίσκονται σημαντικότατες διευκρινιστκές προσθήκες,
σημειώσεις, συμπεράσματα και διορθώσεις.
Παλιγγίνης Ελευθέριος - ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ)]Περιέχουσα των Αρχαιοτάτων Εθνών, ή των δύο Πρώτων Αιώνων του Αδήλου και Ηρωϊκού, την Ιϛορίαν, τας Κοσμογονίας, Θεογονίας, την αρχήν και πρόοδον της Ειδωλολατρείας, και πάσης Κτι
ϛολατρείας, τας Ιεροπραξίας, Ιεροσκοπίας, Μυθολογίαν πληρεϛάτην των Θεών και Ηρώων κατά γενεαλογίαν, σαφηνιζομένην δια της Ιϛορίας και Αλληγορίας, τας Τελετάς, τους Αγώνας, τα Μαντεία, και πάντα τα συμβεβηκότα και Έθιμα, προς γνώσιν της Αρχαιολογίας, και κατάληψιν των Ποιητών και Συγγραφέων, συνταχθείσα


[(Eν έτει 1815)]

ΥΠΟ'

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ϚΑΓΕΙΡΙ'ΤΟΥ.

Καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εν τη εν Βιέννη της Αυ
ϛρίας Καισαροβασιλική Ακαδημία των Ανατολικών γλωσσών.

- - -

ΤΟ'ΜΟΣ ΠΡΩ'ΤΟΣ.


- - - - - - - -


Περιεχόμενα
- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
ΜΕ'ΡΟΣ Α'.
BI'ΒΛΟΣ Α'.
ή
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙ'Α.
Περί της των διαφόρων εθνών Κοσμογονίας και Θεογονίας.


[(Θα πρέπει να σημειωθέι, οτι στην πλειονότητά τους τα ονόματα που καταγράφονται ως θεοί όλων των λαών, είναι Ελληνικά.)]


- - -
- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
BI'ΒΛΟΣ Β'.
ή
ΙΕΡΟΠΡΑΞΙ'Α.
- - -


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Π ε ρ ί Β ω μ ώ ν.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Π ε ρ ί Ν α ώ ν.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Περί του Ναού του Βήλου.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ϛ'. Περί του Ναού του Ηφαίϛου.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ'. Περί του Ναού της Αρτέμιδος.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η'. Περί του Ναού του Ολυμπίου Διός.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. Περί των αφιερωμάτων του Ναού τούτου.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'. Περί Θησαυρών του Ναού τούτου.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'. Περί του εν Δελφοίς Ναού του Απόλλωνος.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΒ'. Περί του Πανθέου της Ρώμης.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΓ'. Περί Ηρώων.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΔ'. Περί Τεμενών.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΕ'. Περί Αλσών Ιερών.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙϚ' Περί Ασύλων.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΖ' Περί Ιερέων.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΗ' Περί των Οργάνων της Θυσίας.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΘ'. Περί Θυσιών.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Κ'. Περί προσευχής και Ικεσίας των Ελλήνων.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΚΑ'. Περί Όρκου.


- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
BI'ΒΛΟΣ Γ'.
ή
ΙΕΡΟΣΚΟΠΙ'Α.
Περί Μαντικής.
- - -


Κ Ε Φ Α'Λ Α Ι Ο Ν Α'. Εισαγωγή.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β'. Περί Θεομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Περί της Ονειρομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Περί της Ιερομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε' Περί της Οιωνοσκοπίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ϛ' Περί της Κληρομαντείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ' Περί τινων άλλων Μαντειών.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η' Περί Μαγείας.


- - -
ΩΓΥΓΙ'ΑΣ
BI'ΒΛΟΣ Δ'.
ή
ΜΥΘΟΠΟΙΙ'Α.
Περί Μύθων.
- - -


Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Α'. Περί διαιρέσεως των Μύθων.
K E Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Β'. Πως επλάσθησαν οι Μύθοι.
K E Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Γ'. Περί Μεταμορφώσεων.


- - -
Ω Γ Υ Γ Ι' Α Σ
M E Ρ Ο Σ Β'.
B I' Β Λ Ο Σ Α'.
ή
Ο Υ Ρ Α Ν Ι' Α
Περί των Αρχεγόνων Θεών των Απογόνων του Ουρανού και της Γης και Ουρανιώνων καλουμένων.
- - -


Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Α'. Περί του Ουρανού.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Β'. Περί των Εκατογχείρων.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Γ'. Περί των Κυκλώπων.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Δ'. Περί του Πολυφήμου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Ε'. Περί των Τιτάνων.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Ϛ'. Περί των λοιπών Τιτάνων.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Ζ'. Περί του Κοίου.


Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Θ'. Περί της Λητούς.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν I'. Περί του Υπερίονος.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν IΑ'. Περί της Βασιλείας.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν IΒ'. Περί της Ηούς.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν IΓ'. Περί του Ηλίου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν IΔ'. Περί του Φαέθοντος.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν IΕ'. Περί των Ηλιάδων, Υιών του Ηλίου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν IϚ'. Περί των Ηλιάδων, Θυγατέρων του Ηλίου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΙΖ'. Περί της Σελήνης.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΙΗ'. Περί του Κρίου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΙΘ'. Περί του Αϛραίου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Κ'. Περί της Αϛραίας.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΚΑ'. Περί του Πάλλαντος.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΚΒ' Περί του Πέρσου.


Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΚΗ' Περί των Πλειάδων.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΚΘ' Περί των Υάδων.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Λ' Περί του Εσπέρου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΛΑ' Π ε ρ ί τ ω ν Ε σ π ε ρ ί δ ω ν.
K E Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΛΒ' Περί της Θέμιδος.
K E Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΛΓ' Περί των Γιγάντων.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΛΕ' Περί του Κρόνου.
- - -
Β Ι' Β Λ Ο Σ Β'
ή
Ο Λ Υ Μ Π Ι' Α.

Περί των Ολυμπίων Θεών.
- - -

Τ Μ Η' Μ Α Α' Εισαγωγή εις τας εξής Βίβλους.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Β'. Π ε ρ ί τ έ κ ν ω ν τ ω ν Θ ε ώ ν.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Π ε ρ ι γ ρ α φ ή του Ο λ ύ μ π ο υ.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Π ε ρ ί τ η ς Α μ β ρ ο σ ί α ς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Π ε ρ ί τ ο υ Ν έ κ τ α ρ ο ς.


T Μ Η Μ Α Β'.


ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'. Περί του Διός.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Γ'. Π ε ρ ί τ ο υ Ή φ α ί ϛ ο υ .
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Δ'. Π ε ρ ί τ η ς Α θ η ν ά ς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. Π ε ρ ί τ ο υ Ά ρ ε ω ς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ϛ'. Π ε ρ ί τ η ς Α φ ρ ο δ ί τ η ς.

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. Περί της Αρτέμιδος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'. Περί του Απόλλωνος.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'. Περί του Ερμού.


Τ Μ Η' Μ Α Γ'
Περί τινων άλλων Θεών, Ουρανίων μεν, εκτός δε της Εκκλησίας, και Βουλής των Ολυμπίων.ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Α'. Περί της Ειλειθυίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ B'. Περί της Ήβης.ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ε'. β'. [(β' Μούσα)] Περί της Ευτέρπης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ϛ'. γ'. [(γ' Μούσα)] Περί της Θε[(α)]λείας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ζ'. δ'. [(δ' Μούσα)] Περί της Μελπομένης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Η'. ε'. [(ε' Μούσα)] Περί της Τερψιχόρης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Θ'. ϛ'. [(ϛ' Μούσα)] Περί της Ερατούς.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ Ι'. ζ'. [(ζ' Μούσα)] Περί της Πολυμνίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΑ'. η'. [(η' Μούσα)] Περί της Ουρανίας.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΒ'. θ'. [(θ' Μούσα)] Περί της Καλλιόπης.
ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ ΙΓ'. Περί της Ενυούς.

Β Ι' Β Λ Ο Σ Γ'
ή
Χ Θ Ο Ν Ι' Α.


Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Ε'. Περί της Εϛίας.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Ϛ'. Περί της Δήμητρος.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Ζ'. Περί του Τριπτολέμου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Η'. Περί του Πριάπου.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Θ'. Περί του Πανός.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν Ι'. Περί της Αιγός.
Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΙΑ'. Περί του Αιγίπανος.Κ Ε Φ Α' Λ Α Ι Ο Ν ΙΔ'. Περί του Ερμαφροδίτου.

Τέλος του Πρώτου Τόμου

- - -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείνετε: